ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 50 01/07/2022  
  2 presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 203 13/12/2021  
  3 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 414 26/06/2021  
  4 รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 544 25/06/2021  
  5 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 398 18/03/2021  
  6 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 530 17/12/2020  
  7 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 692 23/07/2020  
  8 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 918 02/07/2020  
  9 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 649 22/01/2020  
  10 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 1001 16/12/2019  
  11 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 655 22/11/2019  
  12 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 972 21/11/2019  
  13 สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 630 23/10/2019  
  14 นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอกชน กพร.1 รุ่น 6 วันที่ 7.9.62 760 09/09/2019  
  15 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 716 06/09/2019  
  16 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 878 26/03/2019  
  17 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 802 13/03/2019  
  18 การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT 986 21/11/2018  
  19 การบริหารโครงการ : เครื่องมือการพัฒนาอย่างมีแบบแผน 875 25/08/2018  
  20 การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์ : โอกาสและความเสี่ยง Powerpoint 935 22/03/2018  
 
ทั้งหมด 86 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com