ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 149 26/06/2021  
  2 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 305 17/12/2020  
  3 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 417 01/12/2020  
  4 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 300 13/11/2020  
  5 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 473 23/07/2020  
  6 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 683 02/07/2020  
  7 Presentation : ผลกระทบการปรับตัวตลาดแรงงานหลังโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานตอนต้น 444 29/05/2020  
  8 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 436 22/01/2020  
  9 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 804 16/12/2019  
  10 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 476 22/11/2019  
  11 การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 533 30/08/2019  
  12 ปัจจัยสนับสนุนโครงการท่าเรือบก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น-นำเสนอ 545 21/05/2019  
  13 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 666 26/03/2019  
  14 อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (สกว) PPT 607 30/01/2019  
  15 การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT 758 21/11/2018  
  16 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศภายใต้ความมั่นคงและมั่งคั่ง 679 23/08/2018  
  17 การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์ : โอกาสและความเสี่ยง Powerpoint 760 22/03/2018  
  18 PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1144 25/07/2017  
  19 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 1246 28/04/2017  
  20 PPT การปรับตัวของธุรกิจโลจิสติกส์สู่ยุค Thailand 4.0 1108 09/03/2017  
 
ทั้งหมด 108 รายการ 1 2 3 4 5 6

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com