ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI)File : 25.11.65 POWERPOINT ประกอบการบรรยายหลักสูตร Young FDI -.pdf

  บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI) 20 23/11/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์) 20 23/11/2022  
  จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ 38 08/11/2022  
  การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 88 03/10/2022  
  การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่... 87 13/09/2022  
  การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน 90 13/09/2022  
  ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 100 07/09/2022  
  Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 246 01/07/2022  
  Present 23.03.65 รายงานวิเคราะห์ High-Speed Train Dynamic: China South Reginal Rail Silk Road 256 21/03/2022  
  presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 365 13/12/2021  
 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com