กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ.2566File : 31.01.66 Powerpoint - กุญแจแห่งความสำเร็จของการบริหารอ.pdf

  บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ.2566 63 27/01/2023  
  สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 165 14/12/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI) 115 23/11/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์) 127 23/11/2022  
  จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ 130 08/11/2022  
  การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 188 03/10/2022  
  การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่... 183 13/09/2022  
  การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน 190 13/09/2022  
  ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 205 07/09/2022  
  Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 368 01/07/2022  
 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com