ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการใช้พลังงานที่ยั่งยืนFile : Presentation - 21.07.66-ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรม (1).pdf

  บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน 74 20/07/2023  
  การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง 102 26/04/2023  
  ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ 195 27/03/2023  
  กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ.2566 174 27/01/2023  
  สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 287 14/12/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI) 221 23/11/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์) 244 23/11/2022  
  จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ 252 08/11/2022  
  การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 310 03/10/2022  
  การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่... 299 13/09/2022  
 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com