ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  21 การบริหารโครงการ : เครื่องมือการพัฒนาอย่างมีแบบแผน 1058 25/08/2018  
  22 การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์ : โอกาสและความเสี่ยง Powerpoint 1103 22/03/2018  
  23 ระบบโลจิสติกส์ มีผลต่อการลงทุนอย่างไร 1225 25/01/2018  
  24 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 1368 12/06/2017  
  25 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 1582 28/04/2017  
  26 PPT การปรับตัวของธุรกิจโลจิสติกส์สู่ยุค Thailand 4.0 1409 09/03/2017  
  27 PPT การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1425 27/01/2017  
  28 PPT การปฏิบัติการขับเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1296 28/12/2016  
  29 PPT มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในงานโลจิสติกส์ 1296 28/12/2016  
  30 การทำงานพัฒนาสังคมกับทิศทางการทำงานในกระแสการเปลี่ยนแปลง 1146 14/10/2016  
  31 อนาคตยางพาราบนบริบทไทยแลนด์ 4.0 1155 03/10/2016  
  32 การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนปฏิรูปเมืองข้าวแบบครบวงจร 1123 21/09/2016  
  33 อุตสาหกรรม 4.0...การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต PPT 2063 21/09/2016  
  34 การเข้าถึงโอกาสการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์ PPT 1101 21/09/2016  
  35 สมุททานุภาพกับเศรษฐกิจทางทะเล PPT 1080 03/09/2016 ไม่มีไฟล์ประกอบ  
  36 PPT อุตสาหกรรม 4.0...การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (เอกสารประกอบการบรรยายโครงลีน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 1469 11/08/2016  
  37 ผู้ประกอบการพร้อมหรือยังกับการรับมือเศรษฐกิจซึมยาว ปี 2559 1214 10/02/2016  
  38 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการค้ากับกลุ่มประเทศ AEC 1325 10/02/2016  
  39 รายงานความเชื่อมั่นการจ้างงานปี 2559 1214 10/02/2016  
  40 จุดยืนภาคอุตสาหกรรมไทย 1233 10/02/2016  
 
ทั้งหมด 88 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com