การสังเคราะห์หลักการคิดด้วยการใช้แนวทางแบบโยนิโสมนสิการฯFile : การสังเคราะห์หลักการคิดด้วยการใช้แนวทาง_260267.pdf

  บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  การสังเคราะห์หลักการคิดด้วยการใช้แนวทางแบบโยนิโสมนสิการฯ 133 26/02/2024  
  กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหาร 177 15/01/2024  
  สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย 229 29/11/2023  
  การพัฒนาแรงงานของชาติเพื่อความยั่งยืน_powerpoint 189 01/11/2023  
  ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน 247 20/07/2023  
  การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง 257 26/04/2023  
  ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ 459 27/03/2023  
  กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ.2566 333 27/01/2023  
  สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 524 14/12/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI) 402 23/11/2022  
 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com