ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 รายงานพิเศษ (ส่วนบุคคล) โครงการขุดคลองไทย....ผลประโยชน์แห่งชาติได้อะไร-เสียอะไร 945 10/08/2020  
  2 ไทยแลนด์ 4.0 การเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม 1247 06/07/2018  
  3 การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์ : โอกาสและความเสี่ยง 1325 22/03/2018  
  4 วิเคราะห์เศรษฐกิจ-การเมืองเมียนมาร์...หลังยุคเปลี่ยนแปลงอำนาจ 1336 21/09/2016  
  5 PPT ครึ่งปีของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ... (AEC) ประกอบการบรรยาย “TU Asean Forum” 1648 16/07/2016  
  6 ครึ่งปีของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ... (AEC) ประกอบการบรรยาย “TU Asean Forum” 1456 16/07/2016  
  7 แรงงานเมียนมาร์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 1498 28/06/2016  
  8 7 ปี โครงการทวาย...ฝันที่เป็นจริงของไทยหรือของใคร... 1884 09/07/2015  
  9 รัฐบาลไทยเดินหน้าโครงการทวาย 1771 06/05/2015  
  10 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน IMT-GT 1817 01/04/2015  
  11 AEC…ศักยภาพไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1840 03/03/2015  
  12 DWAI…UP DATE… 2 มกราคม 2558 1859 04/02/2015  
  13 AEC เขตเศรษฐกิจใหม่ การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้การค้าระหว่างประเทศ 1801 26/11/2014  
  14 เดินหน้าเศรษฐกิจพิเศษทวาย...ภาค 3 1840 21/10/2014  
  15 AEC…ศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดและการเตรียมพร้อมเพื่อให้เข้าถึงโอกาส ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 1795 17/09/2014  
  16 ไทยกับการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ AEC 2181 27/08/2014  
  17 แนวทางการพัฒนาและเตรียมพร้อมเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเออีซี 2136 18/07/2014  
  18 บทความพิเศษ-คสช.สานต่อหรือพับโมเดลทวาย 1972 17/07/2014  
  19 โอกาสหรือความท้าทายของการเข้าสู่ AEC 1996 15/07/2014  
  20 โอกาสของ SME กับการลงทุนในพม่า ภายใต้การเปิด AEC 1930 09/06/2014  
 
ทั้งหมด 57 รายการ 1 2 3

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com