ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 สรุปผลการสำรวจแนวคิดการขยายอายุเกษียณและการจ้างแรงฯ Powerpoint 36 26/06/2024  
  2 รายงานการศึกษา การส่งเสริมการทำงานแรงงานสูงอายุภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมสูงวัย กรณีศึกษา : แรงงานสูงอายุที่มีนายจ้าง 35 26/06/2024  
 
ทั้งหมด 2 รายการ 1

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com