รายงานการศึกษา การส่งเสริมการทำงานแรงงานสูงอายุภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมสูงวัย กรณีศึกษา : แรงงานสูงอายุที่มีนายจ้าง Shareไฟล์ประกอบ : สรุปผลการสำรวจแนวคิดการขยายอายุเกษียณและการจ้างแรงงานสูงอายุ_260667.pdf
อ่าน : 34 ครั้ง
วันที่ : 26/06/2024

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com