แนะรัฐเร่งปรับปรุงรถไฟ Share


 ๐ เอกชนหนุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ.2556-2563 เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ส.ค.นี้ กังวลประสิทธิภาพรถไฟแนะเร่งปรับปรุง

    นายธนิต โสรัตน์ รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เปิดเผยว่า จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการภาคเอกชน และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ.2556-2563 ในพื้นที่ 5 ภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย.2556 พบว่าภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสนใจและให้การตอบรับที่ดีกับโครงการดังกล่าว เพราะทำให้มีเกิดการลงทุนก่อสร้างและเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยว ข้องได้อีกต่อเนื่องไปถึง 7 ปีข้างหน้า ซึ่งภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้รับทราบ
    ทั้งนี้ ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้ความรู้และความเข้าใจในโครงการดัง กล่าวกับเอกชนและประชาชน   โดยกระทรวงคมนาคมต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ในแผนที่ตกผลึกทั้งระดับนโยบายและ ระดับปฏิบัติท้องถิ่นให้มีลักษณะบูรณาการ ซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนมีความกังวลต่อประสิทธิภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) หากรัฐบาลจะให้เข้ามาดำเนินการ ก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนด้วย.

ที่มา : ไทยโพสต์อ่าน : 981 ครั้ง
วันที่ : 29/07/2013

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com