ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 105 17/12/2020  
  2 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 201 01/12/2020  
  3 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 111 13/11/2020  
  4 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 291 23/07/2020  
  5 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 457 02/07/2020  
  6 Presentation : ผลกระทบการปรับตัวตลาดแรงงานหลังโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานตอนต้น 242 29/05/2020  
  7 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 286 22/01/2020  
  8 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 620 16/12/2019  
  9 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 322 22/11/2019  
  10 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 640 21/11/2019  
  11 สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 315 23/10/2019  
  12 นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอกชน กพร.1 รุ่น 6 วันที่ 7.9.62 428 09/09/2019  
  13 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 438 06/09/2019  
  14 การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 407 30/08/2019  
  15 ปัจจัยสนับสนุนโครงการท่าเรือบก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น-นำเสนอ 429 21/05/2019  
  16 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 539 26/03/2019  
  17 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 483 13/03/2019  
  18 อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (สกว) PPT 449 30/01/2019  
  19 การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT 641 21/11/2018  
  20 การบริหารโครงการ : เครื่องมือการพัฒนาอย่างมีแบบแผน 548 25/08/2018  
 
ทั้งหมด 190 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com